Naturskog

I den skog som näst intill varit fri från mänsklig påverkan finns det träd i olika åldrar, olika trädslag och död ved i alla åldrar. En sådan skog kallas naturskog och den har uppkommit naturligt, alltså ej genom plantering. Gammelskog är också ett ord som används för att benämna denna mer eller mindre opåverkade skog som har en livscykel med allt från små trädskott till multnade lågor, en gammelskog ska i södra Sverige vara minst 130 år gammal och i norra Sverige minst 150år (snittålder för skogsbeståndet). En naturskog kan ha fått utstå viss påverkan från människan men en urskog däremot är helt fri från mänsklig påverkan, så gott det går om man inberäknar föroreningar från luft och nederbörd…

Dessa skogar som har en fungerade livscykel är av stor vikt för den biologiska mångfalden och är hem åt många hotade arter. Vissa arter har krav som bara tillgodoses i en gammal skog, så som kontinuitet av grov död ved eller slutenhet i skogen.

En gammal tall-torraka. Bakom syns nästa generation och till höger ytterligare nästa generation. I naturskogen finns denna livscykel med generationer som ersätter varandra. Foto: Malin Leverin

En gammeltall som nu står kvar som en torraka. Bakom syns nästa generation och till höger ytterligare nästa generation. I naturskogen finns denna livscykel med generationer som ersätter varandra. Foto: Malin Leverin

Många arter har så pass långsam utvecklingstid att de ej hinner etablera sig i de modernt brukade skogarna som ofta avverkas när träden blivit ca 80 år gamla. I en naturskog kan det bildas gläntor efter fallna gammelträd som helt naturligt kommer att bli växtplats åt nästa generation. En tall kan ha en livscykel på över 1 000 år från nygrott skott till nedmultnad låga. En tall kan bli 700 år gammal och sedan stå död som en torraka i några hundra år för att sedan falla och ligga ett par hundra år innan den är helt nedmultnad.

Om du är ute och går i skogen kan du passa på att ta en ordentlig koll på hur skogen egentligen ser ut. Står träden i raka rader och ser lika gamla ut eller står dom spridda och har en åldersvariation? Finns det någon död ved på marken?