Fisk och fiske

Överfiske, överexploatering och miljöförstörning är några av de hoten som havsmiljön och den marina mångfalden hotas av. 1984 kollapsade ansjovisbeståndet utanför Peru och 1992 skedde samma sak med torsken utanför Newfoundland. Tillgången till fisk är för oss människor en viktig biologisk resurs, en så kallad ekosystemtjänst. Det är viktigt att vi vårdar och nyttjar dess tjänster på ett långsiktigt hållbart sätt. Du kan hjälpa till genom att köpa certifierad fisk och hålla koll på vika fiskar som anses ”gröna”, alltså ej hotade!

MSC_ny_DEC_2012MSC står för Marine Stewardship Council och är en internationell märkning. Märkningen tar hänsyn till fiskebeståndens status, åtgärder för att minimera bifångst och påverkan på havsmiljön samt krav på goda arbetsförhållanden ombord på fiskebåtarna. Läs mer om MSC Här.

KRAV är en svensk märkning som tar hänsyn till fiskebeståndens status. Det ställs krav på säkra fiskemetoder för att minimeraKRAV_marke_CMYK bifångst och påverkan på havsmiljön. Fångsten ska vara spårbar för att garantera att fisket enbart sker av godkända bestånd samt så ställs det höga krav på fiskebåtarna för att minska miljöpåverkan från dessa. Läs mer om KRAV Här.

ASC står för Aquaculture Stewardship Council och är en global hållbarhetsmärkning för fisk- och skaldjursodling. Märkningen ASC_DEC_2012kräver att sju regler efterlevs: omfattande regelefterlevnad, bevarande av livsmiljöer och biologisk mångfald, bevarande av vattenresurserna, förebyggande av rymningar, användning av foder och andra insatsvaror som köpts på ett ansvarsfullt sätt, god djurhälsa, socialt ansvar för arbetstagare och samhällen som påverkas av vattenbruk. Läs mer och ASC Här

Se gärna filmen Alla torskar om Du är intresserad av att veta mer om fiskeindustrin och dess miljöpåverkan. Du kan se filmen Här. När torsken minskade i Östersjön flyttade många trålare till västra Afrika och fiskar på EU-licenser eller olagligt. De europeiska fiskebåtarna har effektiva fångstmetoder och konkurrerar ut de lokala fiskarna som är beroende av havsfisket. De tvingas flytta för att överleva eller så får de börja jaga småvilt i bushen. Det är några av de konsekvenser Du kan se i filmen Alla torskar.  

Du har säkert hört talas om hur mangroveskogarna skövlas till förmån för räkodlingar. Mangroveskogarna är en tropisk sumpskog och en oerhört viktig miljö för många arter för bland annat föryngling. Skogarna fungerar också som ett imagesöversvämningsskydd och erosionsskydd! Området kring dessa räkodlingar påverkas negativt från utsläpp av gifter och medicinrester, övergödning och försaltning. Räkodlingarna kräver mycket foder, i form av fisk… Dessutom behöver odlingarna flyttas regelbundet och de gamla lämnas övergivna. Effekterna av en räkodling kan bli så pass stora att lokalbefolkningen blir lidande. Läs mer om räkodling Här. Det är inte bara tropiska miljöer som hotas av exploatering och fiskeindustri, våra svenska korallrev är hotade av bland annat trålningens effekter. Korallreven är känsliga för sedimentering, trålning rör upp bottnen och partiklarna lägger sig sedan som ett lager över hårdbottnar och koraller.

Det finns många fiskarter som har är mer eller mindre hotade till sin existens av det höga fisketrycket. Du kan bidra till deras framtida överlevnad genom att välja miljömärkt fisk och äta de sorter som ej anses hotade! Här följer några av de arter som idag är hotade

  • Ål
  • Hälleflundra
  • Röding
  • Torsk
  • Långa
  • Gul- och blåfenad tonfisk
  • Kungsfisk/uer
  • Haj

En längre lista kan Du läsa Här.